Агенција за борбу против корупције: О ризику корупције у одредбама Предлога закона о уџбеницима

Агенција за борбу против корупције израдила је анализу- Мишљење о процени ризика корупције у одредбама Предлога закона о уџбеницима  којим се уређује  припремање, одобравање, избор, издавање, повлачење и праћење уџбеника и уџбеничког комплета, приручника и наставних материјала и додатних наставних средстава за основну и средњу школу.

Агенција у Мишљењу о овом законском предлогу, које је објавила на свом порталу, уочава, како наводи,  недостаке у појединим предложеним решењима која се односе на  финансирање набавке уџбеника за ученике из социјално-материјално угрожених породица, затим, у одребама које дефинишу поступке оцењивања и експертизе уџбеника, пре свега због тога што није предвиђена обавеза   јавности података  о члановима стручне комисије кој врши експертизу рукописа.

-Додатно, министру је дато овлашћење да подзаконским актима уреди питања поступка давања стручне оцене и поступка давања стручног мишљења, које је, према мишљењу Агенције, неопходно детаљније регулисати законским одредбама-закључује Агенција.

У Мишљењу се такође указује да „предложеним решењем није прецизирано која се лица сматрају повезаним лицима са одговорним лицем издавача“, иако је како се наводи, Агенција и раније „посебно истицала значај адекватног регулисања питања сукоба интереса за сва лица која учествују у поступцима стручне оцене квалитета рукописа уџбеника, експертизе и одобравања уџбеника“.

– Између осталог, Агенција је препоручила да се уреди поступак одлучивања о сукобу интереса, те да се одреди орган који ће бити надлежан за спровођење овог поступка и вршење надзора над применом ових одредаба-истиче се у Мишљењу.

По неким незваничним проценама, тржиште уџбеника у Србији достиже вредност наводно око 90 милиона евра на годишњем нивоу.

Агенција  сматра  да недостаци у појединим решењима предложеним у закону, на које је указано,  „садрже извесне ризике корупције“

Ову анализу законског предлога Агенција је, како се прецизира, упутила  Народној скупштини и Влади Републике Србије 29. априла 2015. године. Додаје се да  је Влада Србије усвојила , на седници одржаној 9. априла 2015. године, овај предлог закона и упутила га Народној скупштини.

Законски предлог, према образложењу, уводи нове институте и нове категорије уџбеника у циљу повећања квалитета и доступности уџбеника свим ученицима.

„Агенција за борбу против корупције је од 2012. године, када је припремила и објавила извештај са препорукама за отклањање ризика корупције и унапређење поступака одобравања и избора уџбеника, у више прилика указивала на потребу измене правног оквира у овој области. Предлогом закона прихваћене су неке од препорука Агенције. С друге стране, међутим, предложена решења и даље садрже извесне ризике корупције и недостатке који се, између осталог, односе на недостатак критеријума за одлучивање, непостојање прописаних услова и критеријума за именовање чланова комисије и давање овлашћења министру да подзаконским актима уреди питања која је, према мишљењу Агенције, неопходно регулисати законским одредбама.

Отклањање идентификованих недостатака и ризика корупције би, по мишљењу Агенције, допринело адекватном уређењу ове области и превазилажењу проблема који су се до сада јављали у пракси“, наводи Агенција за борбу против корупције

Пријатељи сајта