Društvo sudija zabrinuto zbog neprimerenog načina na koji se visoki državni zvaničnici odnose prema Zaštitniku građana

logo-sr-Društvo sudija Srbije veoma je zabrinuto zbog neprimerenog i neprihvatljivog načina na koji se visoki državni zvaničnici odnose prema Zaštitniku koji savesno, odgovorno i u skladu sa zakonom obavlja funkciju poverenu mu Ustavom da štiti prava građana i kontroliše rad organa vlasti-saopštilo je udruženje sudija.

“Društvo sudija podseća javnost Srbije:

– Zaštitnik građana je nezavisan i samostalan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom i niko nema pravo da utiče na njegov rad i postupanje

– organi uprave (u koje po zakonu spadaju i Vojnobezbednosna i Vojnoobaveštajna agencija i Ministarstvo unutrašnjih poslova) dužni su da sarađuju sa Zaštitnikom građana, da mu omoguće pristup prostorijama i stave na raspolaganje sve podatke kojima raspolažu, a koji su od značaja za postupak koji Zaštitnik građana vodi, odnosno za ostvarenje cilja njegovog preventivnog delovanja, bez obzira na stepen njihove tajnosti, osim kada je to u suprotnosti sa zakonom

– omalovažavanje rada Zaštitnika građana protivpravno je i nedopustivo pošto se na taj način podriva ustavni položaj Zaštitnika građana, zastrašuju nadležni organi koji po prijavi Zaštitnika građana treba da postupaju i ometa njihov rad

– neophodno je da svi državni organi postupaju u granicama svojih nadležnosti propisanih zakonom i da prepuste predistražni i krivični postupak i do sada prikupljene dokaze nadležnim organima, a Zaštitniku građana dostave sve tražene podatke

– vladavina prava može da postoji samo ako svaki od državnih organa postupa savesno, odgovorno i u okviru svojih, zakonom propisanih, nadležnosti i ne ometa druge državne organe u vršenju njihovih nadležnosti”, navedeno je u saopštenju Drušatva sudija Srbije.

Prijatelji sajta