Komunalna milicija – mogućnost (zlo)upotrebe

LIČNI STAV: advokat dr Dragan Pašić

Definicija komunalne milicije, njeno obrazovanje, unutrašnje uređenje i ovlašćenja propisana zakonom i podzakonskim aktima upućuju na zaključak da je ova institucija osnovana protiv važećeg Ustava Republike Srbije.

Komunalna policija nije opravdala svoje postojanje a građani s nepoverenjem doživljavaju ovu formaciju pod patronatom lokalnih vlastodržaca. Ovi „čuvari“ reda u srpskoj prestonici ali i u drugim našim gradovima su neosnovano i prekomerno koristili sredstva prinude (palicu, sredstva za vezivanje i fizičku snagu). Na sajtu Youtube dostupno je mnogo snimaka na kojima se vidi da komunalna policija primenjuje silu i to najčešće protiv građana koji nemaju kartu u gradskom prevozu. I umesto da se komunalnoj policiji, sada miliciji, oduzme pravo da primenjuje silu, jer se bavi održavanjem komunalnog reda, ona, najnovijim propisima, dobija još veća ovlašćenja, skoro identična policijskim!

Komunalna policija je 16.jula 2019. godine, danom stupanja na snagu Zakona o komunalnoj miliciji, nastavila sa radom kao komunalna milicija, a zaposleni u statusu komunalnog policajca, odnosno načelnika komunalne policije nastavljaju sa radom kao komunalni milicionar, odnosno, načelnik komunalne milicije.

Inače, milicija je izraz koji se u najširem i najčešćem smislu koristi za vojne i paravojne formacije koje se sastoje od običnih građana umesto profesionalnih vojnika i oficira,te koje po pravilu deluju jedino u vanrednim situacijama.

Ovim zakonom i gradskim odnosno opštinskim odlukama komunalna milicija je dobila još veća ovlašćenja i širi delokrug poslova u odnosu na komunalnu policiju obrazovanu pre deset godina.

U obavljanju poslova komunalne milicije, komunalni milicionar ima sledeća ovlašćenja:

1) upozorenje;
2) usmeno naređenje;
3) provera identiteta;
4) dovođenje;
5) zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila;
6) privremeno oduzimanje predmeta;
7) audio i video snimanje;
8) upotreba sredstava prinude (fizička snaga, sredstva za vezivanje, raspršivač sa nadražujućim dejstvom i službena palica);
9) prikupljanje obaveštenja i
10) druga ovlašćenja u skladu sa zakonom.

Na osnovu navedenih ovlašćenja komunalni milicionari moći će da snimaju, da legitimišu sva lica, a ne samo učinioce prekršaja, ali i da pozivaju građane na tzv. informativni razgovor. Pored lisica i palice dozvoljava im se korišćenje i suzavca.

Zakonom o komunalnoj miliciji propisana je mogućnost da poslove komunalne milicije mogu obavljati i komunalni milicionari bez službene uniforme sa oznakama, po pisanom nalogu načelnika komunalne milicije. Iako ova zakonska deskripcija spada u primarna policijska ovlašćenja pripadnika MUP-a, ono se neopravdano dodeljuje i komunalnim milicionarima.

Za održavanje i unapređenje bezbednosti zadužena je policija (organizacioni sastav MUP-a), pa je neophodno da njena ovlašćena službena lica poslove obavljaju i bez službene uniforme. Međutim, održavanje komunalnog reda ne zahteva posebne operativno-taktičke i tehničke mere i metode i opservacije, zastupljene u MUP-u, pa nije ni potrebno da komunalni milicionari obavljaju poslove u civilu! Osim ukoliko se budu angažovali kao fizička zaštita gradonačelnika ili predsednika opštine na konferenciji za novinare, kako bi odredili dozvoljena pitanja ili kako bi svog principala zaštitili od politički „neposlušnih“ građana, na javnom skupu! Možda ova vlast ima nameru da umesto „neidentifikovanih“, a partijski lojalnih ljudi sa fantomkama, upotrebi legalne nosioce (para)policijskih ovlašćenja u civilu, radi rušenja objekata poput onih u noći između 24. i 25. aprila 2016. godine u Savamali u Beogradu! Možda su ovoj vlasti potrebni parapolicijaci u civilu kako bi održavali red na mitinzima vladajuće koalicije, kako bi disciplinovali sopstveno članstvo, ali i „nepodobne“ i „neposlušne“ građane koje kao takve označe aktuelni nosioci izvršne ali i lokalne vlasti! Kao što se vidi ne postoji nikakvo opravdanje da komunalni milicionari obavljaju poslove u civilu. Ukoliko se građanin odvaži da zatraži na uvid pisani nalog od komunalnog milicionara u civilu, moraće da potpiše izjavu da je to tražio. I ova odredba Odluke o komunalnoj policiji grada Beograda ima svrhu: da se identifikuju lica koja sumnjaju u svoju vlast, kako bi se disciplinovala i učinila poslušnim. Ukoliko se kroz postupak potpisivanja izjava utvrdi da se radi o članovima vladajućih političkih nomenklatura, onda bi se takva lica disciplinovala kroz partijske organe, a građani koji bi se identifikovali kao politički nepodobni u odnosu na njih formirao bi se posebni dosije, iz kojeg bi se podaci koristili u zavisnosti od dnevno-političkih potreba.

Definicija komunalne milicije, njeno obrazovanje, unutrašnje uređenje i ovlašćenja propisana zakonom i podzakonskim aktima upućuju na zaključak da je ova institucija osnovana protiv važećeg Ustava Republike Srbije.
Narušeno je načelo suverenosti, a građani se nisu izjasnili o formiranju nove vrste policije, koja je po mišljenju većine građana — nepotrebna (čl. 2. Ustava: Nijedan državni organ, politička organizacija, grupa ili pojedinac ne može prisvojiti suverenost od građana, niti uspostaviti vlast, mimo slobodno izražene volje građana).
Povređeno je načelo dostojanstva građana (Član 23. Ljudsko dostojanstvo je neprikosnoveno i svi su dužni da ga poštuju i štite).
Dovedeno je u pitanje pravo fizičkog i psihičkog integriteta (Član 25. Nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta — Niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju…)

Nigde u odredbama o pravima grada ili opštine (Položaj jedinica lokalne samouprave Član 189.) ne postoji alineja koja omogućava formiranje paralelnih organa policije ili paravojne formacije .

Posedovanje opisanih ovlašćenja pripadnicima komunalne milicije daje osećaj superiornosti i više vrednosti, pa je očekivano da će oni svoja ovlašćenja zloupotrebljavati. Uostalom dosadašnja iskustva idu u prilog ovoj tezi.

Navedena zakonska ovlašćenja imaju za cilj, kao što je već navedeno, da jačaju političku moć nosilaca lokalnih vlasti, pa postoji realna opasnost da gradonačelnici koriste komunalnu miliciju kao privatnu „vojsku“. Svakako to odgovara i izvršnoj vlasti, kako bi ionako već uplašen i obespravljen pojedinac bio determinisan totalitarnom ideologijom vladajuće političke organizacije!

U Beogradu,                                                                                                  Advokat
21.11.2019. godine                                                                                      Dr Dragan Pašić

Prijatelji sajta