Адвокат Миломир Шалић, бивши судија: о сурогат материнству

ИЗАЗОВИ ПОЈЕДИНИХ НОВИНА ПРЕДВИЂЕНИХ ПРЕДНАЦРТОМ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА, ПРЕДЛОГ УВОЂЕЊА НОВИХ ИНСТИТУТА: „СУРОГАТ МАТЕРИНСТВО“ – РАЂАЊЕ ЗА ДРУГОГ

МИЛОМИР ШАЛИЋ, адвокат, биши судија

Питање увођења „сурогат материнства“: „Сматрам да то није потребно у Србији“.

Сматрам да увођење сурогат материнства није потребно у Србији. Друго, садашњи ниво кривичноправне заштите у случајевима који су предвиђени Преднацртом грађанског законика, ако би евентуално био уведен, не би покривао ту област, па се не би могле спречити бројне злоупотребе које већ видим да би могле да се догоде у овим недореченим проценсим одредбама. Неопходна би била измена Кривичног законика, чак и процесних закона јер садашње кривичноправне одредбе које се односе на области као што су кривична дела против брака и породице, здравља људи и животне средине, живота и тела, апсолутно не предвиђају злоупотебе које су могуће у вези са тим новим институтом. Пре свега могуће злоупотребе у погледу корупције у вези наручивања и одржавања тих ембриона који би у сваком случају биле сигурно изражене због овакве социјалне варијанте у нашој средини. Ту је и питање потенцијалне трговине људима, питање напуштања те деце након сачињавања уговора о сурогат материнству, будућа неизвесна околност-судбина те деце, успостављање поновног родитељства од стране родитеља . Ако би евенутално биле усвојене ове новине, неопходно би било да се законом предвиде многе животне ситуција, а паралалено с тим изменити кривично законодавство и увести нову врсту кривичних дела која би спречила злоупотребе, јер садашња кривичноправна процедура не предвиђа заштиту за овакву област. Свака та евенутална медицинска интервенција требало би да буде обавезно под лупом кривичноправне процедуре која би била прецизно осмишљена да не би смело да дође до злоупотребе. Али имајући у виду тако осетљиву материју, тешко да би неки кривичноправни пропис могао тако нешто да спречи и зато треба бити опрезан код одлучивања да се тако нешто уопште уведе. Слично као у овој кривичноправној процедури, ни у имовинскоправној процедури оваквог једног односа није предвиђено шта све може да представља проблем. У том правцу сигурно би требало прецизирати и донети нове одребе везано за имовинскоправна питања оваквих облигационих односа између тих будућих наручилаца, донора, њихове деце, потенцијалне могућности поништаја тих уговора из разноразних разлога и на крају дефинисања наследноправних односа тих лица. Свакако би то морало пратити и неке измене у тим имовинским законима да би се одлука о расподели те неке имовине или утврђивању наслеђа могла дефинисати јер садашњи прописи то сигурно не предвиђају.

По мени, евентуално увођење сурогат материнства, могло би да отвори многе разне проблеме које би касније друштво тешко могло да савлада и било какви прописи тешко би могли да одговоре не све те изазове. Моје лично мишљење је да би, ако би било уведно, евентуално сасвим изузетно у случају неке тешке здравствене аномалије могле да буду разлог остваривања тог неког родитељског права преко неког лица, с тим да би то морало бити утврђено неким прецизним прописима да не би могло доћи до злоупотеба у неком правцу, а све мимо тога, неки шири приступ мало личи на неки покушај трговине децом, по мени.

Пријатељи сајта