Предложена шира овлашћења комуналних полицајаца

Нацрт закона о измена и допунама Закона о кoмуналној полицији достављен је на разматрање Влади Србије и уколико буде прихваћен као законски предлог парламент би о њему могао да се изјасни већ средином године.

Untitled

Цео нацрт погледајте кликом на слику

По важећем закону, само градови имају комуналне полицајце, а нацртом измена предлаже се да их добију и општине, осим тога била би им дата нешто шира овлашћења него сада, док би према малолетницима поступали посебно обучени комунални полицајци. У образложењу нацрта, наведено је да се измене и допуне предлажу ради делотворнијег обављања послова комуналних полицајаца

Предложено проширење овлашћења, односи се на откривање прекршаја и на употребу средстава принуде. По садашњем закону, комунални полицајци имају овлашћења да обаве проверу идентитета лица, преглед предмета и лица, одузимање предмета, употребе средстава принуде: физичку снагу, службену палицу, средстава за везивање, као и да врше видео-надзор

Једном од новина, предлаже се, рецимо, да комунални полицијац може да примени средства везивања према возачу чије возило намерава да прегледа, а примети да постоји опасност да би возач могао да стартује возило и побегне.

Опасношћу се сматра, како је дефинисано нацртом, “седање возача за управљач возила, укључивање мотора у рад или предузимање друге радње којом возач показује очигледну намеру да покушава да побегне управљајући возилом.”

Затим, по нацрту, комунални полицајац би имао овлашћење да затражи обавештења од грађана да би спречио или открио кршење прописа из делокруга комуналне полиције, али грађанин није дужан да их пружи. Предвиђено је, такође, да на основу образложеног захтева, полиција достави податке комуналном полицајцу, о чему би се водила евиденција. Садашње овлашћење комуналног полицајаца да провери идентитет особе чије понашање или деловање представља кршење прописа из делокруга комуналне полиције, било би проширено и на „лице које својим понашањем изазива сумњу да је то учинило или намерава да учини, као и на лице које се затекне на месту кршења прописа.” Нацртом је такође предвиђено да комунални полицајци убудуће не наплаћују казну на лицу места већ да поднесу прекршајни налог и пријаву, односно, да “комунални полицајац без одлагања доведе надлежном органу за прекршаје лице затечено у вршењу прекршаја”. Посебан део нацрта чине предлози одредаба о овлашћењу комуналних полицајаца посебно оспособљених за рад са малолетним прекршиоцима прописа из делокруга комуналне полиције.

Поступање у односу на малолетника било би у присуству родитеља или старатеља, а ако су они недоступни, у присуству представника органа старатељства, изузев, како се наводи у нацрту, „кад због посебних околности или неодложности поступања то није могуће“.

С обзиром на то да се у Београду од 1. октобра 2014. немање карте у градском превозу третира као прекршај, све ове новине, предложене нацртом, комунална полиција могла би да примени и на грађане који се шверцују у јавном превозу у престоници.

-Присуство представника органа старатељства уместо родитеља може да се обезбеди, ако је могуће, и у случајевима када би присуство родитеља било штетно за малолетника изложеног насилним или сличним радњама родитеља, или би их толико иритирало да би у великој мери угрозило извршење задатка комуналне полиције. Кад присуство органа старатељства није могуће обезбедити, обезбедиће се присуство другог пословно способног лица са искуством у раду са малолетницима, које није запослено у комуналној полицији или умешано у случај-гласе нека од предложених решења у нацрту.

„Део састава комуналне полиције, општине, односно градови су обавезни да упуте на стручно усавршавање за рад са малолетним лицима“, наведено је у нацрту.

У образложењу се објашњава да је уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о комуналној полицији садржан у уставној одредби која дефинише да Република Србија уређује и обезбеђује друге односе од интереса за Републику Србију, у складу с Уставом и с тим у вези, са уставним одредбама Устава којима се уређују надлежност јединица локалне самоуправе и правила о уређењу органа тих јединица.

За нацрт закона, пише у његовом образложењу, „није потребно израдити анализу ефеката закона, с обзиром на то да се њиме не стварају нове обавезе за привредне и друге субјекте“.

Пријатељи сајта