Стигла пореска решења за одводњавање за 2014. и 2013. годину!

После ускршњих празника на адресе грађана који живе у породичним кућама стигла су решења Пореске  управе, донета почетком априла о порезу за одводњавање, који је, истим решењем у два става, утврђен за 2014. и за 2013. годину! Доспелост се рачуна по истеку рока од 15 дана од датума наведеног у решењу да ће исто тог дана  бити предато пошти ради доставе обвезнику!

У случају  доцње плаћања овог пореза обрачунава се  камата,  уз претњу принудне наплате.

Тако је, рецимо, у једном приградском насељу у Војводини, за грађевински плац од око шест ари,  једночланог старачког домаћинства, примаоца породичне пензије од свега петнаестак хиљада динара, по једној години разрезан  порез за одводњавање од око 1 300 динара, за две године, више од две и по хиљаде динара.

Уз то, решења која су у поштанске сандучиће појединих грађана поштари  убацили, рецимо, 15. априла,  практично су већ  доспела за плаћање с обзиром на то да су поштанској служби на уручење предата почетком априла.

Четири дана  пре  Ускрса, 7. априла  2015. Пореска управа  је на свом сајту, у рубрици „новости“  објавила   Обавештење о утврђеној накнади за одводњавање за 2013. и 2014. годину

„Обавештавамо физичка лица – власнике, односно кориснике пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта сагласно одредби члана 170. Закона да је у току уручивање решења којима се утврђује накнада за одводњавање за грађевинско земљиште за 2013. годину и пољопривредно, шумско и грађевинско земљиште за 2014. годину.

Годишњи износ утврђене накнаде за одводњавање за 2013. и 2014. годину обвезник  је дужан да плати  у року од 15 дана од дана достављања решења.

Решење се сматра достављеним по истеку рока од 15 дана од дана предаје решења пошти на достављање, сходно члану 36. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/02,…105/14), а датум предаје пошти назначен је на решењу.

Сходно одредбама члана 169. Закона о водама (“Сл. гласник РС “ бр. 30/10 и 93/12 – у даљем тексту: Закон) накнада за одводњавање плаћа се за уређење водног режима земљишта на мелиорационом подручју, односно делу мелиорационог подручја, одвођењем сувишних вода системима за одводњавање, којим управља јавно водопривредно предузеће.

Обвезник плаћања накнаде за одводњавање је власник, односно корисник пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта сагласно одредби члана 170. Закона.

Накнада за одводњавање плаћа се за одводњавање пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, објеката саобраћајне инфраструктуре и других добара у општој употреби, осим земљишта под зградама, сагласно одредби члана 171. Закона.

Пореска управа врши обрачун и задужења физичких лица – обвезника плаћања накнаде за одводњавање, сагласно одредби члана 192. Закона“, пише у обавештењу

Untitled-1

Пријатељи сајта