Stigla poreska rešenja za odvodnjavanje za 2014. i 2013. godinu!

Posle uskršnjih praznika na adrese građana koji žive u porodičnim kućama stigla su rešenja Poreske  uprave, doneta početkom aprila o porezu za odvodnjavanje, koji je, istim rešenjem u dva stava, utvrđen za 2014. i za 2013. godinu! Dospelost se računa po isteku roka od 15 dana od datuma navedenog u rešenju da će isto tog dana  biti predato pošti radi dostave obvezniku!

U slučaju  docnje plaćanja ovog poreza obračunava se  kamata,  uz pretnju prinudne naplate.

Tako je, recimo, u jednom prigradskom naselju u Vojvodini, za građevinski plac od oko šest ari,  jednočlanog staračkog domaćinstva, primaoca porodične penzije od svega petnaestak hiljada dinara, po jednoj godini razrezan  porez za odvodnjavanje od oko 1 300 dinara, za dve godine, više od dve i po hiljade dinara.

Uz to, rešenja koja su u poštanske sandučiće pojedinih građana poštari  ubacili, recimo, 15. aprila,  praktično su već  dospela za plaćanje s obzirom na to da su poštanskoj službi na uručenje predata početkom aprila.

Četiri dana  pre  Uskrsa, 7. aprila  2015. Poreska uprava  je na svom sajtu, u rubrici „novosti“  objavila   Obaveštenje o utvrđenoj naknadi za odvodnjavanje za 2013. i 2014. godinu

„Obaveštavamo fizička lica – vlasnike, odnosno korisnike poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta saglasno odredbi člana 170. Zakona da je u toku uručivanje rešenja kojima se utvrđuje naknada za odvodnjavanje za građevinsko zemljište za 2013. godinu i poljoprivredno, šumsko i građevinsko zemljište za 2014. godinu.

Godišnji iznos utvrđene naknade za odvodnjavanje za 2013. i 2014. godinu obveznik  je dužan da plati  u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Rešenje se smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti na dostavljanje, shodno članu 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, broj 80/02,…105/14), a datum predaje pošti naznačen je na rešenju.

Shodno odredbama člana 169. Zakona o vodama (“Sl. glasnik RS “ br. 30/10 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon) naknada za odvodnjavanje plaća se za uređenje vodnog režima zemljišta na melioracionom području, odnosno delu melioracionog područja, odvođenjem suvišnih voda sistemima za odvodnjavanje, kojim upravlja javno vodoprivredno preduzeće.

Obveznik plaćanja naknade za odvodnjavanje je vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta saglasno odredbi člana 170. Zakona.

Naknada za odvodnjavanje plaća se za odvodnjavanje poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, objekata saobraćajne infrastrukture i drugih dobara u opštoj upotrebi, osim zemljišta pod zgradama, saglasno odredbi člana 171. Zakona.

Poreska uprava vrši obračun i zaduženja fizičkih lica – obveznika plaćanja naknade za odvodnjavanje, saglasno odredbi člana 192. Zakona“, piše u obaveštenju

Untitled-1

Prijatelji sajta