„Споразум не обезбеђује потпуно отклањање неуставности Закона о јавном бележништву“

ДЕО БЕОГРАДСКИХ АДВОКАТА ПРОТИВ ПРИХВАТАЊА СПОРАЗУМА С МИНИСТАРТВОМ ПРАВДЕ О ИЗМЕНАМА ПРОПИСА О ЈАВНОМ БЕЛЕЖНИШТВУ

Споразум стручних тимова Адвокатске коморе Србије и Министарства правде о захтевима адвоката за прекид протеста с обуставом рада који траје већ четири месеца, вага се на теразијама регионалних адвокатских комора, а код великог броја адвокатских канцеларија у Београду већ је претегло- не предложеним изменама прописа о јавном бележништву.

Више од 120 адвоката потписало је предлог да Скупштина адвокатске коморе Београда не прихвати тачке споразума које се односе на измене Закона о јавном бележништву и пратећих одредаба закона о промету непокретности, о наслеђивању, ванпарничном поступку и Породичног закона,

У прилогу прочитајте садржај предлога одлуке коју је група адвоката поднела Скупштини Адвокатске коморе Србије, којом се предлаже да се одбије предлог споразума са министарством правде и о којој ће се одлучивати на Скупштни АКБ 15. јануара.

Предлог одлуке коју је Скупштини АКБ поднела група адвоката

Адвокатска комора Београда не прихвата Споразум стручних тимова Адвокатске коморе Србије и Министарства правде закључен 8. јануара 2015. године (даље: Споразум) – у тачкама 1. и 5. које се односе на измене и допуне Закона о јавном бележништву, Закона о промету непокретности, Закона о ванпарничном поступку, Породичног закона и Закона о наслеђивању, зато што Споразум не обезбеђује потпуно отклањање неуставности и супротности са основним системским законима, које су настале изменама и допунама наведених прописа које је донела Народна скупштина Републике Србије у ноћи између 31. августа и 1. септембра 2014. године.

Полазећи од уставног положаја адвокатуре као независне друштвене службе која пружа правну помоћ и друштвене одговорности за остваривање владавине права у слободном грађанском друштву, остваривање уставних начела, уставом гарантованих људских права и основних слобода,

Скупштина Адвокатске коморе Београда, указује Влади и Народној скупштини Републике Србије:

  1. да је јавно бележничка служба у Србији уведена уз кршење Устава,
  2. да су избор и именовање јавних бележника праћени појавама које указују на корупцију, о чему је Владу и јавност обавестио и Савет за борбу против корупције,
  3. да је Јавнобележничка комора Србије основана на незаконит начин,
  4. да су значајни приходи правосудног буџета, увођењем јавнобележничке службе неоправдано усмерени у приватну службу којој су дата јавна овлашћења,
  5. да је прописаним надлежностима јавних бележника нарушено уставно начело поделе власти, неосновано сужена слобода уговарања, успорен правни промет, уведен непотребан и прекомерни формализам у закључивању правних послова, чија је једина сврха да оправда енормне приходе јавних бележника,
  6. да надлежности и овлашћења јавних бележника нису усклађена са нормама системских прописа из области грађанског, привредног, наследног, породичног и грађанско-процесног права,
  7. да је јавно бележнича служба уведена уз неоправдано и неосновано, претерано одступање од Српске правне традиције у правним областима за које је основана.

Адвокатска комора Београда захтева од надлежних државних органа да предузму активности из своје надлежности да би се утврдила основаност или неоснованост индиција и сумњи у постојање корупције приликом именовања јавних бележника и увођења јавно бележничке службе уопште.

Скупштина Адвокатске коморе Београда позива Владу и Народну скупштину Републике Србије да хитно одклоне у потпуности неуставности и незаконитости система јавно бележничке службе и правни поредак врате у стање у коме је био 31. августа 2014. године.

Скупштина Адвокатске коморе Србије позива Владу и Министарство правде Републике Србије да предузму мере из своје надлежности како би се припрмили сви неопходни прописи за рад јавно бележничке службе у складу са Уставом, системским прописима и правном традицијом наше земље, али уз учешће свих релевантних друштвених чинилаца: органа и организација правосуђа и државне управе, правних факултета, адвокатуре, струковних удружења, привреде, цивилног друштва..

Адвокатска комора Београда ће истрајати на својим иницијативама Уставном суду за оцену уставности прописа који су донети у ноћи између 31. августа и 1. септембра 2014. године а односе се на јавно бележничку службу.

II

Адвокатска комора Београда прихвата Споразум:

у тачки 2., која се односи на разматрање измена Закона о извршењу и обезбеђењу, Закона о државном правобранилаштву и Закона о јавним набавкама,

у тачки 3., која се односи на повлачење из процедуре Закона о бесплатној правној помоћи,

у тачки 4., која се односи на унапређење сарадње адвокатуре и Министарства правде у законодавној делатности.

III

Скупштина Адвокатске коморе Београда захтева од Министарства финансија Републике Србије да хитно испуни договор постигнут са представницима адвокатуре о смањењу пореских обавеза адвоката за 2014. годину у договореној висини.

Скупштина Адвокатске коморе Београда захтева од Министарства финансија да у сарадњи са представницима адвокатских комора хитно приступи припреми прописа који ће трајно обезбедити одрживо и правично опорезивање адвоката у складу са реалним приходима.

IV

Скупштина Адвокатске коморе Београда указује на политичку, дакле објективну одговорност Министра правде у Влади, г. Николе Селаковића за стање у ресору којим руководи, на непримерен, често и увредљив и арогантан однос према адвокатури, неконструктиван и нерационалан, а често и некомпетентан приступ решавању проблема у ресору којим руководи, а на које указује и чије решавање захтева адвокатура.

Адвокатска комора Београда захтева да г. Никола Селаковић буде смењен са функције коју обавља. Адвокатска комора Београда са индигнацијом одбацује као увредљиво и неистинито свако повезивање овога захтева са било којим појединцем изван адвокатуре. Ово је аутентичан захтев који је постављен одлукама надлежних органа Адвокатске коморе Београда, а овом приликом Скупштине АКБ, које су донете у складу са Статутом АКБ. Такође, ово је захтев чији је једини мотив да рад Владе и ресорног Министарства буде што бољи и делотворнији у корист свих чинилаца правосуђа, али и служби које су професионално везане за правосуђе, на корист грађана Србије

V

Скупштина Адвокатске коморе Београда позива адвокате Београда да поштују одлуке надлежних органа Адвокатске коморе Србије о наставку и начину наставка протеста адвоката Србије, којима препушта одлуку о наставку и начину наставка или прекиду протеста адвоката.

Пријатељи сајта