„Sporazum ne obezbeđuje potpuno otklanjanje neustavnosti Zakona o javnom beležništvu“

DEO BEOGRADSKIH ADVOKATA PROTIV PRIHVATANJA SPORAZUMA S MINISTARTVOM PRAVDE O IZMENAMA PROPISA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU

Sporazum stručnih timova Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde o zahtevima advokata za prekid protesta s obustavom rada koji traje već četiri meseca, vaga se na terazijama regionalnih advokatskih komora, a kod velikog broja advokatskih kancelarija u Beogradu već je preteglo- ne predloženim izmenama propisa o javnom beležništvu.

Više od 120 advokata potpisalo je predlog da Skupština advokatske komore Beograda ne prihvati tačke sporazuma koje se odnose na izmene Zakona o javnom beležništvu i pratećih odredaba zakona o prometu nepokretnosti, o nasleđivanju, vanparničnom postupku i Porodičnog zakona,

U prilogu pročitajte sadržaj predloga odluke koju je grupa advokata podnela Skupštini Advokatske komore Srbije, kojom se predlaže da se odbije predlog sporazuma sa ministarstvom pravde i o kojoj će se odlučivati na Skupštni AKB 15. januara.

Predlog odluke koju je Skupštini AKB podnela grupa advokata

Advokatska komora Beograda ne prihvata Sporazum stručnih timova Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde zaključen 8. januara 2015. godine (dalje: Sporazum) – u tačkama 1. i 5. koje se odnose na izmene i dopune Zakona o javnom beležništvu, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o vanparničnom postupku, Porodičnog zakona i Zakona o nasleđivanju, zato što Sporazum ne obezbeđuje potpuno otklanjanje neustavnosti i suprotnosti sa osnovnim sistemskim zakonima, koje su nastale izmenama i dopunama navedenih propisa koje je donela Narodna skupština Republike Srbije u noći između 31. avgusta i 1. septembra 2014. godine.

Polazeći od ustavnog položaja advokature kao nezavisne društvene službe koja pruža pravnu pomoć i društvene odgovornosti za ostvarivanje vladavine prava u slobodnom građanskom društvu, ostvarivanje ustavnih načela, ustavom garantovanih ljudskih prava i osnovnih sloboda,

Skupština Advokatske komore Beograda, ukazuje Vladi i Narodnoj skupštini Republike Srbije:

  1. da je javno beležnička služba u Srbiji uvedena uz kršenje Ustava,
  2. da su izbor i imenovanje javnih beležnika praćeni pojavama koje ukazuju na korupciju, o čemu je Vladu i javnost obavestio i Savet za borbu protiv korupcije,
  3. da je Javnobeležnička komora Srbije osnovana na nezakonit način,
  4. da su značajni prihodi pravosudnog budžeta, uvođenjem javnobeležničke službe neopravdano usmereni u privatnu službu kojoj su data javna ovlašćenja,
  5. da je propisanim nadležnostima javnih beležnika narušeno ustavno načelo podele vlasti, neosnovano sužena sloboda ugovaranja, usporen pravni promet, uveden nepotreban i prekomerni formalizam u zaključivanju pravnih poslova, čija je jedina svrha da opravda enormne prihode javnih beležnika,
  6. da nadležnosti i ovlašćenja javnih beležnika nisu usklađena sa normama sistemskih propisa iz oblasti građanskog, privrednog, naslednog, porodičnog i građansko-procesnog prava,
  7. da je javno beležniča služba uvedena uz neopravdano i neosnovano, preterano odstupanje od Srpske pravne tradicije u pravnim oblastima za koje je osnovana.

Advokatska komora Beograda zahteva od nadležnih državnih organa da preduzmu aktivnosti iz svoje nadležnosti da bi se utvrdila osnovanost ili neosnovanost indicija i sumnji u postojanje korupcije prilikom imenovanja javnih beležnika i uvođenja javno beležničke službe uopšte.

Skupština Advokatske komore Beograda poziva Vladu i Narodnu skupštinu Republike Srbije da hitno odklone u potpunosti neustavnosti i nezakonitosti sistema javno beležničke službe i pravni poredak vrate u stanje u kome je bio 31. avgusta 2014. godine.

Skupština Advokatske komore Srbije poziva Vladu i Ministarstvo pravde Republike Srbije da preduzmu mere iz svoje nadležnosti kako bi se priprmili svi neophodni propisi za rad javno beležničke službe u skladu sa Ustavom, sistemskim propisima i pravnom tradicijom naše zemlje, ali uz učešće svih relevantnih društvenih činilaca: organa i organizacija pravosuđa i državne uprave, pravnih fakulteta, advokature, strukovnih udruženja, privrede, civilnog društva..

Advokatska komora Beograda će istrajati na svojim inicijativama Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti propisa koji su doneti u noći između 31. avgusta i 1. septembra 2014. godine a odnose se na javno beležničku službu.

II

Advokatska komora Beograda prihvata Sporazum:

u tački 2., koja se odnosi na razmatranje izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Zakona o državnom pravobranilaštvu i Zakona o javnim nabavkama,

u tački 3., koja se odnosi na povlačenje iz procedure Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći,

u tački 4., koja se odnosi na unapređenje saradnje advokature i Ministarstva pravde u zakonodavnoj delatnosti.

III

Skupština Advokatske komore Beograda zahteva od Ministarstva finansija Republike Srbije da hitno ispuni dogovor postignut sa predstavnicima advokature o smanjenju poreskih obaveza advokata za 2014. godinu u dogovorenoj visini.

Skupština Advokatske komore Beograda zahteva od Ministarstva finansija da u saradnji sa predstavnicima advokatskih komora hitno pristupi pripremi propisa koji će trajno obezbediti održivo i pravično oporezivanje advokata u skladu sa realnim prihodima.

IV

Skupština Advokatske komore Beograda ukazuje na političku, dakle objektivnu odgovornost Ministra pravde u Vladi, g. Nikole Selakovića za stanje u resoru kojim rukovodi, na neprimeren, često i uvredljiv i arogantan odnos prema advokaturi, nekonstruktivan i neracionalan, a često i nekompetentan pristup rešavanju problema u resoru kojim rukovodi, a na koje ukazuje i čije rešavanje zahteva advokatura.

Advokatska komora Beograda zahteva da g. Nikola Selaković bude smenjen sa funkcije koju obavlja. Advokatska komora Beograda sa indignacijom odbacuje kao uvredljivo i neistinito svako povezivanje ovoga zahteva sa bilo kojim pojedincem izvan advokature. Ovo je autentičan zahtev koji je postavljen odlukama nadležnih organa Advokatske komore Beograda, a ovom prilikom Skupštine AKB, koje su donete u skladu sa Statutom AKB. Takođe, ovo je zahtev čiji je jedini motiv da rad Vlade i resornog Ministarstva bude što bolji i delotvorniji u korist svih činilaca pravosuđa, ali i službi koje su profesionalno vezane za pravosuđe, na korist građana Srbije

V

Skupština Advokatske komore Beograda poziva advokate Beograda da poštuju odluke nadležnih organa Advokatske komore Srbije o nastavku i načinu nastavka protesta advokata Srbije, kojima prepušta odluku o nastavku i načinu nastavka ili prekidu protesta advokata.

Prijatelji sajta