ШТА САДРЖИ ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (НСПО) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ

Скупштина Србије усвојила је 12.фебруара 2016. Закон о потврђивању Споразума са НАТО савезом из области логистичке подршке , а указ о проглашењу овог закона председник Србије Томислав Николић потписао је 19. фебруара. Од усвајања закона (157 гласова ЗА и 1 глас ПРОТИВ) траје и полемика у делу јавности, па у целости преносимо текст закона, односно предлога објављеног на сајту Народне скупштине Србије.
Подсетимо, најоштрије критике противника ових споразума, односе се, пре свега, на одредбе (чланове 9 и 10) које особљу НАТО-а омогућавају „све имунитете и уживање права неопходног слободног пролаза и приступа кроз читаву Републику Србију“, „ослобaђање од плаћања пореза на плате и зараде које добијају од НСПА, као и на сваку другу врсту прихода које добију изван Републике Србије, ослобађају од плаћања пореза, ПДВ и других намета и царинских дажбина на материјалну покретну имовину“.
ТЕКСТ (ПРЕДЛОГА) ЗАКОНА О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (НСПО) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШК Е (законски предлог објављен на сајту Скупштине Србије 26.јануара 2016.)

skupstina

Принтскрин

Члан 1.
Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије и Организације НАТО за подршку и набавку (NSPO) о сарадњи у области логистичке подршке, који је потписан у Капелену, 7. септембра 2015. године и у Београду, 14. септембра 2015. године, у оригиналу на енглеском и француском језику.
Члан 2.
Текст Споразума у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:
СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАТО ЗА ПОДРШКУ И НАБАВКУ (NSPO) О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ЛОГИСТИЧКЕ ПОДРШКЕ
Имајући у виду да је:
Република Србија држава учесница у програму НАТО „Партнерство за мир”, те да је закључила Споразум између Владе Републике Србије и Организације северноатлантског уговора о безбедности информација и Кодекс о поступању, који су потписани у Бриселу, 1. октобра 2008. године, у даљем тексту: „Безбедносни споразум”;
Министарство одбране Републике Србије изразило заинтересованост за услуге које нуди Организација НАТО за подршку и набавку и жели да успостави сарадњу у одређеним областима логистике, оперативне подршке и подршке системима,
Северноатлантски савет пренео овлашћење на Надзорни одбор Агенције Организације НАТО за подршку и набавку да закључи споразум о сарадњи у области подршке са Републиком Србијом при чему се подразумева да се закључивањем таквог споразума Републици Србији неће доделити статус земље чланице Организације северноатлантског уговора, нити ће Република Србија полагати право на такав статус,
Надзорни одбор Агенције Организације НАТО за подршку дао сагласност у погледу пружања услуга логистичке подршке Републици Србији (као што је прецизирано у даљем тексту) и овластио генералног директора NSPA да потпише овај споразум;
С обзиром на:
Повељу Организације НАТО за подршку и набавку, коју је одобрио Северноатлантски савет 19. јуна 2012;
Безбедносни споразум;
овај споразум чини правни основ за успостављање односа у области логистике како је прецизирано у члановима у даљем тексту, између Владе Републике Србије и Организације НАТО за подршку и набавку;
Влада Републике Србије и Организација НАТО за подршку и набавку, у даљем тексту: „Стране”, споразумеле су се о следећем:

Принтскрин документа

Принтскрин документа

ЧЛАН 1.

Дефиниције/Скраћенице
У тексту овог споразума, као и у посебним документима који се на основу њега закључе:
– „НАТО” означава Организацију северноатлантског уговора;
– „NSPO” означава Организацију НАТО за подршку и набавку, која чини саставни део НАТО;
– „NSPA” означава Агенцију НАТО за подршку и набавку, која представља Извршни орган NSPO и саставни део NSPO;
– „ПзМ” означава Партнерство за мир, установљено на Самиту НАТО, одржаном у Бриселу од 10. до 11. јануара 1994. године;
– „Партнерство ради подршке” означава правно лице установљено у оквиру Организације НАТО за подршку и набавку под прецизним условима са којима су сагласне две или више НАТО држава које желе да заједно организују подршку и пружање услуга активностима у оквиру мисије NSPО;
– „Стручни податак” је забележени или документовани податак научног или техничког карактера, без обзира на формат, документарне карактеристике или начин презентовања. Овај податак може укључивати, али се не ограничава на: податке у вези са експериментима и опитима, спецификације, пројекте и процесе пројектовања, податке о или садржане у проналасцима и открићима било да се могу патентирати или не, техничке описе и друге радове техничке природе, топографију полупроводника/маске (запис угравиран на компјутерском чипу), пакете техничких података или пакете података у вези са производњом, техничке вештине (know-how) и пословне тајне и податке који се односе на технике производње. Овакав податак може бити приказан у виду докумената, репродукција/копија слика, цртежа и других графичких приказа, записа на диску или филмских записа (оптичких, магнетних и ласерских), компјутерских софтвера – било да се ради о програмском софтверу или бази података, као и у виду одштампаног текста из компјутерске меморије или података сачуваних у компјутерској меморији, или у било ком другом облику.
ЧЛАН 2.
Циљ
Овим споразумом успоставља се правни оквир и утврђују основни принципи сарадње у области подршке између Владе Републике Србије и NSPO у наведеним областима, укључујући, али не ограничавајући се на снабдевање, одржавање, набавку робе и услуга, превоз, контролу конфигурације, техничку помоћ и реализацију пројеката Поверилачког фонда за који је NSPA извршни орган.
ЧЛАН З.
Спровођење
3.1. На основу овог споразума, могу се израдити посебни уговори за реализацију сарадње у области подршке, као што су продајни уговори или аранжмани, споразуми о партнерству и др.
3.2. Министарство одбране Републике Србије и NSPO надлежни су за закључивање уговора из става 3.1. овог члана.
3.3. За аранжмане из става 3.1. овог члана, може се захтевати претходно одобрење Владе Републике Србије, односно Надзорног одбора Агенције NSPO, као и одобрење земље порекла система наоружања или опреме који су предмет тих аранжмана, уколико је потребно.
ЧЛАН 4.
Финансијски аранжмани
4.1. Влада Републике Србије сноси трошкове у области подршке или услуга које затражи од NSPO и које пружи NSPO, као и трошкове који настану у случају престанка важења из члана 14. Споразума.
4.2. Након затражене и добијене подршке и услуга од NSPO, Влада Републике Србије сноси и све ризике који су својствени пружању те подршке или услуга.
4.3. Влада Републике Србије такође сноси и финансијске обавезе у погледу трошкова који настану из или у вези са било којом правном одговорношћу коју може да има НАТО и/или NSPO, односно NSPA, приликом извођења активности и/или услуга које затражи Влада Републике Србије. Ни под којим условима овај споразум не повлачи одговорности за NSPO или NSPA.
ЧЛАН 5.
Одговорност, гаранција и осигурање
5.1. Уколико Влада Републике Србије прима борбену технику и опрему или услуге сагласно овом споразуму, одриче се свих потраживања по одштетним захтевима који се односе на повреде (укључујући и повреде са смртним исходом), губитак или штету, када таква повреде, губитак или штета настану услед редовне употребе и/или функционисања те борбене технике, опреме или услуга.
5.2. Стране ће једна другој пружити међусобну заштиту од одштетних захтева или тужби било које врсте који потекну од било које треће стране, а усмерени су против једне од Страна. Влада Републике Србије дужна је да обештети NSPO у погледу свих одштетних захтева треће стране без обзира на њихову врсту.
5.3. У сваком уговору из члана 3. став 3.1. овог споразума, биће, по потреби, детаљно наведена комерцијална гаранција која покрива трошкове борбене технике и опреме, односно услуга на које се тај аранжман односи, за све области деловања и задатке које он укључује. Ниједна од Страна није у позицији да пружа гаранцију за робе или услуге нити да гарантује да испоручена роба и услуге немају никаквих недостатака.
5.4. Испоруке које уговори NSPO на основу уговора из члана 3. став 3.1. овог споразума, по правилу неће бити осигуране, осим ако то Влада Републике Србије изричито не затражи. У том случају, Влада Републике Србије надокнадиће NSPO све трошкове осигурања које је затражила.
ЧЛАН 6.
Особе за контакт
6.1. Особе за контакт сваке од Страна, наведене су у Анексу 1. овог споразума.
6.2. За уговоре из члана 3. став 3.1. овог споразума, Стране могу посебно одредити особе за контакт.
ЧЛАН 7.
Безбедносни захтеви
7.1. Стране израђују и спроводе усаглашени план индустријске безбедности на основу Безбедносне политике НАТО (С-М(2002)49 и С-М(2002)50) и њених пратећих директива.
7.2. Стране ће обавестити једна другу о степенима тајности које Страна давалац додељује свакој информацији или податку који ће бити достављени другој Страни, у складу са уговорима из члана 3. став 3.1. овог споразума.
7.3. Свака размена тајних података, укључујући и уговоре који садрже такве податке, мора бити у сагласности са одредбама утврђеним у Безбедносном споразуму као и са безбедносним захтевима утврђеним у Безбедносној политици НАТО (С-М(2002)49 и (С-М(2002)50) и њеним пратећим директивама.
7.4. Безбедносна сертификација примењује се и на уговоре из члана 3. став 3.1. овог споразума.
ЧЛАН 8.
Размена стручних података који подлежу правима својине
8.1. На податке и информације који треба да се преносе, уступају или на други начин размењују за потребе уговора из члана 3. став 3.1. овог споразума, а које једна од Страна јасно означи помоћу одговарајућег печата, легенде или писане назнаке, као такве да се на њих односе права својине, примењиваће се следеће одредбе.
8.2. Свака од Страна се обавезује:
8.2.1. да користи податке који припадају другој Страни искључиво за потребе уговора из члана 3.став 3.1. овог споразума;
8.2.2 да пружи комплетну заштиту тајности података који припадају другој Страни и да се уздржава од одавања, преношења или на други начин чињења доступним таквих података било којој трећој страни;
8.2.3 да се према подацима који припадају другој Страни односи као према тајним подацима и да их штити водећи о њима рачуна и примењујући исте провере као што то Страна прималац редовно чини како би заштитила податке у свом власништву, а да би се избегло несмотрено одавање, објављивање, ширење или преношење, као и да ће предузети све неопходне радње да се постара да само они запослени Стране примаоца који поседују конкретно одобрење приступа тајним подацима који су неопходни за обављање послова из делокруга њиховог рада („need-to-know”), имају приступ подацима који припадају другој Страни.
8.3. Податак се неће сматрати таквим да подлеже правима својине – и неће стварати никакве обавезе за Страну примаоца – када је такав податак:
8.3.1. у оквиру или када залази у јавни домен услед поступка Стране примаоца који није злонамеран или незаконит;
8.3.2. доставила трећа страна на легитиман начин, без сличних ограничења и без повреде овог споразума;
8.3.3. одобрен за уступање или употребу на основу писаног одобрења Стране која га уступа;
8.3.4. Осим ако између Страна није изричито договорено, ништа од онога што је садржано у уговорима из члана 3. став 3.1. овог споразума, неће се сматрати таквим да се њиме у било које време даје неко право или дозвола у погледу патената, проналазака или података који су у поседу једне од Страна.
ЧЛАН 9.
Порези и дажбине
NSPO, њена средства, приходи и друга имовина, биће изузети од:
9.1. свих пореза и других дажбина, осим дажбина и обавеза у вези са јавним комуналним услугама;
9.2. свих царинских дажбина и квантитативних ограничења у погледу увоза и извоза у вези са артиклима које увезе или извезе NSPO за своју службену употребу. Артикли који се увезу уз такво изузеће не могу се отуђити путем продаје или поклона у Републици Србији у коју су увезени, осим под условима и на начин регулисан прописима Републике Србије;
9.3. свих царинских дажбина и квантитативних ограничења у погледу увоза и извоза који се односе на њене публикације.
ЧЛАН 10.
Имунитети и привилегије
За потребе овог члана, особље NSPА обухвата целокупно војно и цивилно особље формацијски додељено или прикључено или које запошљава NSPA, a које у циљу реализације овог споразума, као и његове имплементације, обавља дужности у Републици Србији.
10.1. Особље NSPА је интегрисано са особљем Војне канцеларије за везу са НАТО у Београду. Особље NSPА ужива све имунитете и привилегије као и особље Војне канцеларије за везу са НАТО, сагласно Писму о намерама између Владе Републике Србије и НАТО о успостављању Војне канцеларије за везу са НАТО у Београду, размењеном у децембру 2006. године.
Пореске привилегије (ослобођење од плаћања пореза) које се дају физичким лицима, неће бити више од ниова који је установљен Бечком конвенцијом о дипломатским односима, која је потписана у Бечу, 18. априла 1961. године.
10.2. У сврху извршавања својих дужности по основу овог споразума, особље NSPA, укључујући и њихова возила, ужива право неопходног слободног пролаза и приступа кроз читаву Републику Србију. Приступ забрањеним безбедносним зонама усаглашава се са надлежним органима Републике Србије.
10.3. Особље NSPA изузима се од плаћања пореза Републике Србије на плате и зараде које добија од NSPA, као и на сваку другу врсту прихода који добије изван Републике Србије.
10.4. Особље NSPA и његова материјална покретна имовина (укључујући и возила) која је увезена, стечена или извезена из Републике Србије ослобађају се од плаћања пореза, ПДВ и других намета и царинских дажбина.
10.5. NSPA је дозвољено да директно уговара набавку робе, услуга и грађевинских радова из било ког извора у оквиру или изван Републике Србије. Такви уговори, роба, услуге и грађевински радови не подлежу плаћању царина, пореза, ПДВ и других дажбина.
10.6. Особље унајмљено из редова локалног становништва које обавља административне и техничке дужности, а који су држављани или имају стални боравак у Републици Србији, које је запослила NSPA, подлеже законима и прописима Републике Србије. За потребе вршења својих дужности у складу са овим споразумом, Министарство одбране Републике Србије (МО) биће обавештено о особљу унајмљеном из редова локалног становништва и по потреби ће им бити дозвољен приступ објектима МО.
10.7. NSPA ће благовремено обавестити Владу Републике Србије, односно њене надлежне органе, о именовању, односно номиновању нових чланова особља NSPA планираних за интегрисање са Канцеларијом за везу са НАТО, као и чланова њиховог породичног домаћинства.
ЧЛАН 11.
Процедуре у вези са посетама
11.1 Представницима Страна ће, на захтев, бити одобрен приступ државним или приватним објектима у којима се ради, укључујући и оне где се врше испитивања и пробе, у складу са уговорима из члана 3. став 3.1. овог споразума, a y зависности од одобрења за приступ тајним подацима који су неопходни за обављање послова из делокруга њиховог рада („need-to-know”) који поседују ови представници.
11.2. Организовање посета реализује се у складу са Безбедносним прописима наведеним у Прилогу G уз С-М(2002)49 под насловом „Међународне посете”. Сви посетиоци ће се придржавати и свих додатних прописа у погледу безбедности и сигурности које наведе страна домаћин. Пословне тајне и други стручни подаци који буду саопштени посетиоцима биће третирани тако као да су учињени доступним Страни која финансира посетиоце.
ЧЛАН 12.
Језик
Сва званична документа која се размене сагласно овом споразуму, израђиваће се на енглеском и/или француском језику.
ЧЛАН 13.
Измене и допуне
Овај споразум се може мењати и/или допуњавати, писаном сагласношћу Страна. Измене и допуне ступају на снагу сагласно члану 16. овог споразума.
ЧЛАН 14.
Престанак важности/отказивање
14.1. Ако једна од Страна страна жели да раскине овај споразум или један од уговора из члана 3. став 3.1. овог споразума, та Страна обавестиће другу Страну искључиво писаним путем, најмање шест месеци пре датума престанка важења Споразума, односно уговора, тако да престанак важења Споразума или наведеног уговора ступа на снагу најраније првог јануара било које наредне године.
14.2. У случају да једна од страна раскине овај споразум или један од уговора из члана 3. став 3.1. овог споразума, Стране ће се благовремено међусобно консултовати око постизања најповољнијих договора у вези са престанком важења..
14.3. Уколико се то захтева у обавештењу о отказивању овог споразума, Стране ће, за сваки аранжман из члана 3. став 3.1. Споразума, преговарати о најранијем могућем датуму престанка важења, као и о решавању финансијских питања у вези са подршком и услугама чија реализација буде у току у том тренутку. Страна која раскида, испуниће у потпуности своје обавезе до датума ступања на снагу престанка важења.
14.4. Уколико Стране заједно одлуче да раскину овај споразум, заједно ће сносити све трошкове тог отказивања.
14.5. Без обзира на престанак важења овог Споразума или неког од додатних аранжмана из члана 3.1. овог споразума, Стране су дужне да испуне сва права и одговорности који из њих проистичу.
ЧЛАН 15.
Решавање спорова
Све несугласице између Страна које настану у вези са тумачењем или применом овог споразума, решаваће се међусобним преговорима без обраћања за помоћ било ком националном или међународном суду или трећој страни ради решавања.
ЧЛАН 16.
Ступање на снагу
Овај споразум ступа на снагу даном пријема последњег писаног обавештења дипломатским путем, којим Стране потврђују да су испуниле све унутрашње процедуре неопходне за ступање на снагу овог споразума.
ЧЛАН 17.
Потписивање
Овај споразум је закључен у по два истоветна примерка, сваки састављен на енглеском и француском језику, при чему се обе верзије сматрају подједнако важећим.

Пријатељи сајта