ŠTA SADRŽI ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I ORGANIZACIJE NATO ZA PODRŠKU I NABAVKU (NSPO) O SARADNJI U OBLASTI LOGISTIČKE PODRŠKE

Skupština Srbije usvojila je 12.februara 2016. Zakon o potvrđivanju Sporazuma sa NATO savezom iz oblasti logističke podrške , a ukaz o proglašenju ovog zakona predsednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je 19. februara. Od usvajanja zakona (157 glasova ZA i 1 glas PROTIV) traje i polemika u delu javnosti, pa u celosti prenosimo tekst zakona, odnosno predloga objavljenog na sajtu Narodne skupštine Srbije.
Podsetimo, najoštrije kritike protivnika ovih sporazuma, odnose se, pre svega, na odredbe (članove 9 i 10) koje osoblju NATO-a omogućavaju „sve imunitete i uživanje prava neophodnog slobodnog prolaza i pristupa kroz čitavu Republiku Srbiju“, „oslobađanje od plaćanja poreza na plate i zarade koje dobijaju od NSPA, kao i na svaku drugu vrstu prihoda koje dobiju izvan Republike Srbije, oslobađaju od plaćanja poreza, PDV i drugih nameta i carinskih dažbina na materijalnu pokretnu imovinu“.
TEKST (PREDLOGA) ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I ORGANIZACIJE NATO ZA PODRŠKU I NABAVKU (NSPO) O SARADNJI U OBLASTI LOGISTIČKE PODRŠK E (zakonski predlog objavljen na sajtu Skupštine Srbije 26.januara 2016.)

skupstina

Printskrin

Član 1.
Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Organizacije NATO za podršku i nabavku (NSPO) o saradnji u oblasti logističke podrške, koji je potpisan u Kapelenu, 7. septembra 2015. godine i u Beogradu, 14. septembra 2015. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.
Član 2.
Tekst Sporazuma u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:
SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I ORGANIZACIJE NATO ZA PODRŠKU I NABAVKU (NSPO) O SARADNJI U OBLASTI LOGISTIČKE PODRŠKE
Imajući u vidu da je:
Republika Srbija država učesnica u programu NATO „Partnerstvo za mir”, te da je zaključila Sporazum između Vlade Republike Srbije i Organizacije severnoatlantskog ugovora o bezbednosti informacija i Kodeks o postupanju, koji su potpisani u Briselu, 1. oktobra 2008. godine, u daljem tekstu: „Bezbednosni sporazum”;
Ministarstvo odbrane Republike Srbije izrazilo zainteresovanost za usluge koje nudi Organizacija NATO za podršku i nabavku i želi da uspostavi saradnju u određenim oblastima logistike, operativne podrške i podrške sistemima,
Severnoatlantski savet preneo ovlašćenje na Nadzorni odbor Agencije Organizacije NATO za podršku i nabavku da zaključi sporazum o saradnji u oblasti podrške sa Republikom Srbijom pri čemu se podrazumeva da se zaključivanjem takvog sporazuma Republici Srbiji neće dodeliti status zemlje članice Organizacije severnoatlantskog ugovora, niti će Republika Srbija polagati pravo na takav status,
Nadzorni odbor Agencije Organizacije NATO za podršku dao saglasnost u pogledu pružanja usluga logističke podrške Republici Srbiji (kao što je precizirano u daljem tekstu) i ovlastio generalnog direktora NSPA da potpiše ovaj sporazum;
S obzirom na:
Povelju Organizacije NATO za podršku i nabavku, koju je odobrio Severnoatlantski savet 19. juna 2012;
Bezbednosni sporazum;
ovaj sporazum čini pravni osnov za uspostavljanje odnosa u oblasti logistike kako je precizirano u članovima u daljem tekstu, između Vlade Republike Srbije i Organizacije NATO za podršku i nabavku;
Vlada Republike Srbije i Organizacija NATO za podršku i nabavku, u daljem tekstu: „Strane”, sporazumele su se o sledećem:

Printskrin dokumenta

Printskrin dokumenta

ČLAN 1.

Definicije/Skraćenice
U tekstu ovog sporazuma, kao i u posebnim dokumentima koji se na osnovu njega zaključe:
– „NATO” označava Organizaciju severnoatlantskog ugovora;
– „NSPO” označava Organizaciju NATO za podršku i nabavku, koja čini sastavni deo NATO;
– „NSPA” označava Agenciju NATO za podršku i nabavku, koja predstavlja Izvršni organ NSPO i sastavni deo NSPO;
– „PzM” označava Partnerstvo za mir, ustanovljeno na Samitu NATO, održanom u Briselu od 10. do 11. januara 1994. godine;
– „Partnerstvo radi podrške” označava pravno lice ustanovljeno u okviru Organizacije NATO za podršku i nabavku pod preciznim uslovima sa kojima su saglasne dve ili više NATO država koje žele da zajedno organizuju podršku i pružanje usluga aktivnostima u okviru misije NSPO;
– „Stručni podatak” je zabeleženi ili dokumentovani podatak naučnog ili tehničkog karaktera, bez obzira na format, dokumentarne karakteristike ili način prezentovanja. Ovaj podatak može uključivati, ali se ne ograničava na: podatke u vezi sa eksperimentima i opitima, specifikacije, projekte i procese projektovanja, podatke o ili sadržane u pronalascima i otkrićima bilo da se mogu patentirati ili ne, tehničke opise i druge radove tehničke prirode, topografiju poluprovodnika/maske (zapis ugraviran na kompjuterskom čipu), pakete tehničkih podataka ili pakete podataka u vezi sa proizvodnjom, tehničke veštine (know-how) i poslovne tajne i podatke koji se odnose na tehnike proizvodnje. Ovakav podatak može biti prikazan u vidu dokumenata, reprodukcija/kopija slika, crteža i drugih grafičkih prikaza, zapisa na disku ili filmskih zapisa (optičkih, magnetnih i laserskih), kompjuterskih softvera – bilo da se radi o programskom softveru ili bazi podataka, kao i u vidu odštampanog teksta iz kompjuterske memorije ili podataka sačuvanih u kompjuterskoj memoriji, ili u bilo kom drugom obliku.
ČLAN 2.
Cilj
Ovim sporazumom uspostavlja se pravni okvir i utvrđuju osnovni principi saradnje u oblasti podrške između Vlade Republike Srbije i NSPO u navedenim oblastima, uključujući, ali ne ograničavajući se na snabdevanje, održavanje, nabavku robe i usluga, prevoz, kontrolu konfiguracije, tehničku pomoć i realizaciju projekata Poverilačkog fonda za koji je NSPA izvršni organ.
ČLAN Z.
Sprovođenje
3.1. Na osnovu ovog sporazuma, mogu se izraditi posebni ugovori za realizaciju saradnje u oblasti podrške, kao što su prodajni ugovori ili aranžmani, sporazumi o partnerstvu i dr.
3.2. Ministarstvo odbrane Republike Srbije i NSPO nadležni su za zaključivanje ugovora iz stava 3.1. ovog člana.
3.3. Za aranžmane iz stava 3.1. ovog člana, može se zahtevati prethodno odobrenje Vlade Republike Srbije, odnosno Nadzornog odbora Agencije NSPO, kao i odobrenje zemlje porekla sistema naoružanja ili opreme koji su predmet tih aranžmana, ukoliko je potrebno.
ČLAN 4.
Finansijski aranžmani
4.1. Vlada Republike Srbije snosi troškove u oblasti podrške ili usluga koje zatraži od NSPO i koje pruži NSPO, kao i troškove koji nastanu u slučaju prestanka važenja iz člana 14. Sporazuma.
4.2. Nakon zatražene i dobijene podrške i usluga od NSPO, Vlada Republike Srbije snosi i sve rizike koji su svojstveni pružanju te podrške ili usluga.
4.3. Vlada Republike Srbije takođe snosi i finansijske obaveze u pogledu troškova koji nastanu iz ili u vezi sa bilo kojom pravnom odgovornošću koju može da ima NATO i/ili NSPO, odnosno NSPA, prilikom izvođenja aktivnosti i/ili usluga koje zatraži Vlada Republike Srbije. Ni pod kojim uslovima ovaj sporazum ne povlači odgovornosti za NSPO ili NSPA.
ČLAN 5.
Odgovornost, garancija i osiguranje
5.1. Ukoliko Vlada Republike Srbije prima borbenu tehniku i opremu ili usluge saglasno ovom sporazumu, odriče se svih potraživanja po odštetnim zahtevima koji se odnose na povrede (uključujući i povrede sa smrtnim ishodom), gubitak ili štetu, kada takva povrede, gubitak ili šteta nastanu usled redovne upotrebe i/ili funkcionisanja te borbene tehnike, opreme ili usluga.
5.2. Strane će jedna drugoj pružiti međusobnu zaštitu od odštetnih zahteva ili tužbi bilo koje vrste koji poteknu od bilo koje treće strane, a usmereni su protiv jedne od Strana. Vlada Republike Srbije dužna je da obešteti NSPO u pogledu svih odštetnih zahteva treće strane bez obzira na njihovu vrstu.
5.3. U svakom ugovoru iz člana 3. stav 3.1. ovog sporazuma, biće, po potrebi, detaljno navedena komercijalna garancija koja pokriva troškove borbene tehnike i opreme, odnosno usluga na koje se taj aranžman odnosi, za sve oblasti delovanja i zadatke koje on uključuje. Nijedna od Strana nije u poziciji da pruža garanciju za robe ili usluge niti da garantuje da isporučena roba i usluge nemaju nikakvih nedostataka.
5.4. Isporuke koje ugovori NSPO na osnovu ugovora iz člana 3. stav 3.1. ovog sporazuma, po pravilu neće biti osigurane, osim ako to Vlada Republike Srbije izričito ne zatraži. U tom slučaju, Vlada Republike Srbije nadoknadiće NSPO sve troškove osiguranja koje je zatražila.
ČLAN 6.
Osobe za kontakt
6.1. Osobe za kontakt svake od Strana, navedene su u Aneksu 1. ovog sporazuma.
6.2. Za ugovore iz člana 3. stav 3.1. ovog sporazuma, Strane mogu posebno odrediti osobe za kontakt.
ČLAN 7.
Bezbednosni zahtevi
7.1. Strane izrađuju i sprovode usaglašeni plan industrijske bezbednosti na osnovu Bezbednosne politike NATO (S-M(2002)49 i S-M(2002)50) i njenih pratećih direktiva.
7.2. Strane će obavestiti jedna drugu o stepenima tajnosti koje Strana davalac dodeljuje svakoj informaciji ili podatku koji će biti dostavljeni drugoj Strani, u skladu sa ugovorima iz člana 3. stav 3.1. ovog sporazuma.
7.3. Svaka razmena tajnih podataka, uključujući i ugovore koji sadrže takve podatke, mora biti u saglasnosti sa odredbama utvrđenim u Bezbednosnom sporazumu kao i sa bezbednosnim zahtevima utvrđenim u Bezbednosnoj politici NATO (S-M(2002)49 i (S-M(2002)50) i njenim pratećim direktivama.
7.4. Bezbednosna sertifikacija primenjuje se i na ugovore iz člana 3. stav 3.1. ovog sporazuma.
ČLAN 8.
Razmena stručnih podataka koji podležu pravima svojine
8.1. Na podatke i informacije koji treba da se prenose, ustupaju ili na drugi način razmenjuju za potrebe ugovora iz člana 3. stav 3.1. ovog sporazuma, a koje jedna od Strana jasno označi pomoću odgovarajućeg pečata, legende ili pisane naznake, kao takve da se na njih odnose prava svojine, primenjivaće se sledeće odredbe.
8.2. Svaka od Strana se obavezuje:
8.2.1. da koristi podatke koji pripadaju drugoj Strani isključivo za potrebe ugovora iz člana 3.stav 3.1. ovog sporazuma;
8.2.2 da pruži kompletnu zaštitu tajnosti podataka koji pripadaju drugoj Strani i da se uzdržava od odavanja, prenošenja ili na drugi način činjenja dostupnim takvih podataka bilo kojoj trećoj strani;
8.2.3 da se prema podacima koji pripadaju drugoj Strani odnosi kao prema tajnim podacima i da ih štiti vodeći o njima računa i primenjujući iste provere kao što to Strana primalac redovno čini kako bi zaštitila podatke u svom vlasništvu, a da bi se izbeglo nesmotreno odavanje, objavljivanje, širenje ili prenošenje, kao i da će preduzeti sve neophodne radnje da se postara da samo oni zaposleni Strane primaoca koji poseduju konkretno odobrenje pristupa tajnim podacima koji su neophodni za obavljanje poslova iz delokruga njihovog rada („need-to-know”), imaju pristup podacima koji pripadaju drugoj Strani.
8.3. Podatak se neće smatrati takvim da podleže pravima svojine – i neće stvarati nikakve obaveze za Stranu primaoca – kada je takav podatak:
8.3.1. u okviru ili kada zalazi u javni domen usled postupka Strane primaoca koji nije zlonameran ili nezakonit;
8.3.2. dostavila treća strana na legitiman način, bez sličnih ograničenja i bez povrede ovog sporazuma;
8.3.3. odobren za ustupanje ili upotrebu na osnovu pisanog odobrenja Strane koja ga ustupa;
8.3.4. Osim ako između Strana nije izričito dogovoreno, ništa od onoga što je sadržano u ugovorima iz člana 3. stav 3.1. ovog sporazuma, neće se smatrati takvim da se njime u bilo koje vreme daje neko pravo ili dozvola u pogledu patenata, pronalazaka ili podataka koji su u posedu jedne od Strana.
ČLAN 9.
Porezi i dažbine
NSPO, njena sredstva, prihodi i druga imovina, biće izuzeti od:
9.1. svih poreza i drugih dažbina, osim dažbina i obaveza u vezi sa javnim komunalnim uslugama;
9.2. svih carinskih dažbina i kvantitativnih ograničenja u pogledu uvoza i izvoza u vezi sa artiklima koje uveze ili izveze NSPO za svoju službenu upotrebu. Artikli koji se uvezu uz takvo izuzeće ne mogu se otuđiti putem prodaje ili poklona u Republici Srbiji u koju su uvezeni, osim pod uslovima i na način regulisan propisima Republike Srbije;
9.3. svih carinskih dažbina i kvantitativnih ograničenja u pogledu uvoza i izvoza koji se odnose na njene publikacije.
ČLAN 10.
Imuniteti i privilegije
Za potrebe ovog člana, osoblje NSPA obuhvata celokupno vojno i civilno osoblje formacijski dodeljeno ili priključeno ili koje zapošljava NSPA, a koje u cilju realizacije ovog sporazuma, kao i njegove implementacije, obavlja dužnosti u Republici Srbiji.
10.1. Osoblje NSPA je integrisano sa osobljem Vojne kancelarije za vezu sa NATO u Beogradu. Osoblje NSPA uživa sve imunitete i privilegije kao i osoblje Vojne kancelarije za vezu sa NATO, saglasno Pismu o namerama između Vlade Republike Srbije i NATO o uspostavljanju Vojne kancelarije za vezu sa NATO u Beogradu, razmenjenom u decembru 2006. godine.
Poreske privilegije (oslobođenje od plaćanja poreza) koje se daju fizičkim licima, neće biti više od niova koji je ustanovljen Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, koja je potpisana u Beču, 18. aprila 1961. godine.
10.2. U svrhu izvršavanja svojih dužnosti po osnovu ovog sporazuma, osoblje NSPA, uključujući i njihova vozila, uživa pravo neophodnog slobodnog prolaza i pristupa kroz čitavu Republiku Srbiju. Pristup zabranjenim bezbednosnim zonama usaglašava se sa nadležnim organima Republike Srbije.
10.3. Osoblje NSPA izuzima se od plaćanja poreza Republike Srbije na plate i zarade koje dobija od NSPA, kao i na svaku drugu vrstu prihoda koji dobije izvan Republike Srbije.
10.4. Osoblje NSPA i njegova materijalna pokretna imovina (uključujući i vozila) koja je uvezena, stečena ili izvezena iz Republike Srbije oslobađaju se od plaćanja poreza, PDV i drugih nameta i carinskih dažbina.
10.5. NSPA je dozvoljeno da direktno ugovara nabavku robe, usluga i građevinskih radova iz bilo kog izvora u okviru ili izvan Republike Srbije. Takvi ugovori, roba, usluge i građevinski radovi ne podležu plaćanju carina, poreza, PDV i drugih dažbina.
10.6. Osoblje unajmljeno iz redova lokalnog stanovništva koje obavlja administrativne i tehničke dužnosti, a koji su državljani ili imaju stalni boravak u Republici Srbiji, koje je zaposlila NSPA, podleže zakonima i propisima Republike Srbije. Za potrebe vršenja svojih dužnosti u skladu sa ovim sporazumom, Ministarstvo odbrane Republike Srbije (MO) biće obavešteno o osoblju unajmljenom iz redova lokalnog stanovništva i po potrebi će im biti dozvoljen pristup objektima MO.
10.7. NSPA će blagovremeno obavestiti Vladu Republike Srbije, odnosno njene nadležne organe, o imenovanju, odnosno nominovanju novih članova osoblja NSPA planiranih za integrisanje sa Kancelarijom za vezu sa NATO, kao i članova njihovog porodičnog domaćinstva.
ČLAN 11.
Procedure u vezi sa posetama
11.1 Predstavnicima Strana će, na zahtev, biti odobren pristup državnim ili privatnim objektima u kojima se radi, uključujući i one gde se vrše ispitivanja i probe, u skladu sa ugovorima iz člana 3. stav 3.1. ovog sporazuma, a y zavisnosti od odobrenja za pristup tajnim podacima koji su neophodni za obavljanje poslova iz delokruga njihovog rada („need-to-know”) koji poseduju ovi predstavnici.
11.2. Organizovanje poseta realizuje se u skladu sa Bezbednosnim propisima navedenim u Prilogu G uz S-M(2002)49 pod naslovom „Međunarodne posete”. Svi posetioci će se pridržavati i svih dodatnih propisa u pogledu bezbednosti i sigurnosti koje navede strana domaćin. Poslovne tajne i drugi stručni podaci koji budu saopšteni posetiocima biće tretirani tako kao da su učinjeni dostupnim Strani koja finansira posetioce.
ČLAN 12.
Jezik
Sva zvanična dokumenta koja se razmene saglasno ovom sporazumu, izrađivaće se na engleskom i/ili francuskom jeziku.
ČLAN 13.
Izmene i dopune
Ovaj sporazum se može menjati i/ili dopunjavati, pisanom saglasnošću Strana. Izmene i dopune stupaju na snagu saglasno članu 16. ovog sporazuma.
ČLAN 14.
Prestanak važnosti/otkazivanje
14.1. Ako jedna od Strana strana želi da raskine ovaj sporazum ili jedan od ugovora iz člana 3. stav 3.1. ovog sporazuma, ta Strana obavestiće drugu Stranu isključivo pisanim putem, najmanje šest meseci pre datuma prestanka važenja Sporazuma, odnosno ugovora, tako da prestanak važenja Sporazuma ili navedenog ugovora stupa na snagu najranije prvog januara bilo koje naredne godine.
14.2. U slučaju da jedna od strana raskine ovaj sporazum ili jedan od ugovora iz člana 3. stav 3.1. ovog sporazuma, Strane će se blagovremeno međusobno konsultovati oko postizanja najpovoljnijih dogovora u vezi sa prestankom važenja..
14.3. Ukoliko se to zahteva u obaveštenju o otkazivanju ovog sporazuma, Strane će, za svaki aranžman iz člana 3. stav 3.1. Sporazuma, pregovarati o najranijem mogućem datumu prestanka važenja, kao i o rešavanju finansijskih pitanja u vezi sa podrškom i uslugama čija realizacija bude u toku u tom trenutku. Strana koja raskida, ispuniće u potpunosti svoje obaveze do datuma stupanja na snagu prestanka važenja.
14.4. Ukoliko Strane zajedno odluče da raskinu ovaj sporazum, zajedno će snositi sve troškove tog otkazivanja.
14.5. Bez obzira na prestanak važenja ovog Sporazuma ili nekog od dodatnih aranžmana iz člana 3.1. ovog sporazuma, Strane su dužne da ispune sva prava i odgovornosti koji iz njih proističu.
ČLAN 15.
Rešavanje sporova
Sve nesuglasice između Strana koje nastanu u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, rešavaće se međusobnim pregovorima bez obraćanja za pomoć bilo kom nacionalnom ili međunarodnom sudu ili trećoj strani radi rešavanja.
ČLAN 16.
Stupanje na snagu
Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg pisanog obaveštenja diplomatskim putem, kojim Strane potvrđuju da su ispunile sve unutrašnje procedure neophodne za stupanje na snagu ovog sporazuma.
ČLAN 17.
Potpisivanje
Ovaj sporazum je zaključen u po dva istovetna primerka, svaki sastavljen na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se obe verzije smatraju podjednako važećim.

Prijatelji sajta