Više od 900 pritužbi sudovima na području beogradske apelacije

U 2014. GODINI GRAĐANI SE NAJVIŠE ŽALILI NA DUGO TRAJANJE SUDSKIH POSTUPAKA

Građani su u toku 2014. godine podneli 916 pritužbi na rad sudija u sudovima na teritoriji koju pokriva Apelacioni sud u Beogradu, a od 770 rešenih, 350 prihvaćeno je kao osnovano, pokazuju izveštaji Apelacionog suda.

Broj pritužbi uopšte nije mali, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da je 2014. godina bila specifična zbog štrajka advokata koji, izuzev kraće pauze, traje od juna, te da su građani verovatno imali u vidu i tim uzrokovanu višemesečnu blokadu sudova kad su prituživali dužinu trajanja postupaka, na šta se, inače, i dalje najčešće žale.

Najviše pritužbi -615 podneto je u vezi sa predmeta pred Apelacionim sudom. Na postupanje sudija 17 nižestepenih sudova na teritoriji njegove nadležnosti podneta je ukupno 241 pritužba pri tome po broju prednjače dva najveća suda u zemlji, beogradski Viši sud sa 83 i Prvi osnovni sud sa 74, a bilo je 12 pritužbi na sudije Trećeg osnovnog suda i 10 na rad njihovih kolega u Drugom osnovnom sudu u Beogradu.

Od sudova u unutrašnjosti, najviše pritužbi, po 12, bilo je na rad sudija Višeg suda u Valjevu i Osnovnog suda u Smederevu, 11 zbog Osnovnog suda u Valjevu, po šest pritužbi na rad sudija osnovnih sudova u Pančevu i Velikoj Plani, pet je podneto pančevačkom Višem sudu i četiri Osnovnom sudu u Smederevu. Na rad osnovnih sudova u Vršcu i Mionici podneta je svega po jedna pritužba, po dve na lazarevački i Osnovni sud u Ubu, a građani opštine Mladenovac uopšte se nisu žalili na sudije u osnovom sudu u tom mestu.

Analizom osnovanih pritužbi utvrđeno je, navodi se u izveštaju Apelacionog suda u koji je magazin “Porota” imao uvid, da se najveći broj osnovanih pritužbi odnosi na rad sudova u građanskoj materiji, dok se mali broj osnovanih pritužbi odnosi na rad sudova u krivičnim predmetima. U građanskoj materiji, kako se ukazuje, konstantan je veliki priliv novih predmeta, među kojima je nemali broj onih u kojima zakon nalaže hitno odlučivanje, pa je činjenica da se takvi predmeti prekoredno rešavaju, svakako uticala i da broj nerešenih „starih“ predmeta bude veći.

U vezi pritužbi koje se odnose na dugo trajanje postupka pred Apelacionim sudom u Beogradu, predočava se da je najveći deo tih predmeta po strukturi veoma složen i zahteva veliku pripremu pre iznošenja na sednicu veća, a i u toku izrade pisanog otpravka odluke.

Stupanjem na snagu Sudskog poslovnika iz 2009. godine uvedena je takozvana „dvostepenenost“ u radu sudova po podnetim pritužbama budući pa se pritužbe i odgovori dostavljaju i neposredno višem sudu, pa shodno tome, navedeno je u izveštaju, Apelacioni sud interveniše kada pritužba od strane nižestepenog suda nije razmotrena na način na koji se ostvaruje svrha zbog koje je i uvedena u pravni sistem Republike Srbije.

Za 262 pritužbe, od ukupnog broja do sada rešenih, ocenjeno je da su neosnovane, a za 158 da su “nenadležne”.

Prijatelji sajta