Министарствo привреде да достави уговор о „Железари Смедерево“

Заштитник грађана Србије Саша Јанковић упутио је препоруку Министарству привреде  да поступи по решењу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности којим је том министарству наложено да „Транспарентности Србија“ достави податке о „Железари Смедерево“, које је та организација тражила по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, односно, „да достави копију Уговора о пружању услуга управљања и саветовања, закљученог 21. 3. 2015. године, између Републике Србије, Привредног друштва „Железара Смедерево“ д.о.о., HPK MANAGEMENT д.о.о. из Београда и HPK ENGINEERING Б.В. из Амстердама, Холандија“.

У саопштењу објављеном на сајту Заштитника грађана наведено је “Министарство привреде уместо да у законом прописаном року поступи по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја и достави тражене информације организацији ‘Транспарентност Србија’, одуговлачило читав поступак, а потом нетачно приказало да су тражени подаци о „Железари Смедерево“ заштићени те да због тога не могу бити достављени. Министарство, такође, није дозволило Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности да изврши увид у документа који су предмет захтева организације „Транспарентност Србија“, нити је надаље поступило по његовом решењу о достављању тражених података, о чему је Повереник обавестио Заштитника грађана”.

-Чак ни извесност плаћања новчаних казни, коју је Министарство привреде на крају и платило у укупном износу од 200.000 динара, није натерало овај орган да поступа у складу са законом, утврдио је Заштитник грађана- констатовано је у саопштењу.

„Наведеним поступањем Министарства привреде је учињена повреда принципа добре управе (законитости, ефикасности и заштите права грађана и заштите јавног интереса) чиме се правна сигурност грађана и владавина права, као основна претпоставка уставног уређења, озбиљно доводе у питање“-закључује се у документу„Утврђење и препоруке Заштитника грађана“.

Заштитник је, по наводима у документу „Утврђење и препоруке Заштитника грађана“ од 29.јануара, који је такође објављен на сајту, „ у поступку контроле законитости и правилности рада Министарства привреде, поступајући по сопственој иницијативи“, донео Препоруку министарству да поступи по решењу Повереника број: 07-00-01784/2015-03 од 29. 6. 2015. године којим је овом Министарству наложено да организацији „Транспарентност Србија“ достави тражене податке о Железари Смедерево.

Препорука је донета након што је Заштитник уврдио, како пише у документу, да је у вези са недостављањем података о Железари Смедерево, „Министарство привреде начинило пропусте у раду јер:

-није поступило по захтеву организације ‘Транспарентност Србија’ из Београда за слободан приступ информацијама од јавног значаја број 3-00-30/2015-02, од 25. 3. 2015. године;

-није поступило по захтеву Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности да оствари увид у податке на које се горе наведени захтев односи од 26. 5. 2015. године;

-није поступило по решењу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број: 07-00-01784/2015-03 од 29. 6. 2015. године којим је овом Министарству наложено да организацији ‘Транспарентност Србија’ достави копију Уговора о пружању услуга управљања и саветовања, закљученог 21. 3. 2015. године, између Републике Србије, Привредног друштва ‘Железара Смедерево’ д.о.о., HPK MANAGEMENT д.о.о. из Београда и HPK ENGINEERING Б.В. из Амстердама, Холандија“.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе у овој правној ствари, Заштитник грађана, сагласно члану 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана, упућује препоруку Министарству привреде, ради отклањања уочених недостатака у раду.-пише, поред осталог, у документу „Утврђење и препоруке Заштитника грађана“.

Пријатељи сајта