Dopis Nate Mesarović Advokatskoj komori Beograda

Kada govorite o dostojnosti mojoj za upis u imenik, predlažem da imate u vidu da sam nakon razrešenja sa mesta predsednika VKS-a, bila dostojni sudija Vrhovnog kasacionog suda i da to pitanje niko nije postavljao, kao što su dostojni za obavljanje sudijske funkcije i svi članovi prvog sastava Visokog saveta sudstva iz reda sudija, da je dostojan da obavlja dužnost advokata član i prvog i drugog saziva advokat Dejan Ćirić kao što je dostojan i profesor koji je bio član VSS-a“.

Ovo je, kako tvrde pouzdani izvori, u dopisu Advokatskoj komori Beograda (AKB) napisala, između ostalog, bivša sudija Vrhovnog kasacionog suda (VKS) Nata Mesarović, nakon što je saznala da je u vezi razmatranja njenog zahteva za upis u Imenik advokata, koji je podnela posle penzionisanja, AKB tražila informaciju da li se protiv nje vodi postupak po prijavi koju su predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i petoro sudija podneli protiv prvog sastava Visokog saveta sudstva, sumnjičeći ih za navodno krivično delo zloupotreba službenog položaja u vezi povrede prava 837 sudija koji nisu reizabrani krajem 2009. godine, a tu odluku o neizboru poništio je Ustavni sud, nakon čega su izabrani.

-VSS je bio i ostao kolektivni organ gde su se odluke donosile većinom glasova, što znači da jedan glas, pa makar bio i glas Nate Mesarović, nije bio odlučujući, o čemu postoje zapisnici, pa se niko ne može unapred proglašavati nedostojnim dok se ne izvrši uvid u dokumentaciju organa, u pojedinačne individualizovane razloge koji su navedeni za svakog neizabranog sudiju od strane prvog i drugog saziva VSS-a. Napominjem da bi bilo dobro da se izvrši uvid u odluke Ustavnog suda, koje se popularno u javnosti zovu vraćanje svih sudija na posao, iz kojih će se videti da se Ustavni sud nije bavio pojedinačnim odlukama i razlozima, da ih nije sve vratio na posao, da je to trebalo da ceni VSS, jer odluka Ustavnog suda glasi: Usvaja se žalba određenih podnosilaca. Poništavaju se odluke VSS-a. Nalaže se VSS-u da u roku od 60 dana od prijema ove odluke izvrši izbor podnosilaca žalbe u skladu sa članom 30 Pravila za primenu odluke o utvrđivanju kritetijuma za ocenu stručnosti, osposobljensoti i dostojnosti. Iz ovoga jasno proizlazi da Ustavni sud nije vratio sve sudije na posao, da on nije vršio izbor po utvrđenim kriterijumima već je to naložio VSS-u, a VSS nije postupio po tački 3 iz odluke, da vrši izbor po kriterijumima iz odluke, već je sve sudije koje nisu prošle opšti izbor i koji su pre izbora imale sudijsku dužnost postavio na sudijsku funkciju-prenose izvori sadržaj dopisa.

Uz isticanje da je 15. 1. 2015. podnela zahtev za upis u Imenik advokata, Mesarović je dopisom zatražila da joj AKB na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dostavi kopije zapisnika sa sednica na kojima je razmatrana njena prijava.

-Takođe, zahtevam da se izjasnite o načinu pribavljanja rešenja republičkog tužioca, kojim je ukinuto rešenje specijalnog tužioca za organizovani kriminal o odbačaju krivične prijave protiv Prvog saziva VSS-a- navela je Mesarović i, kako tvrdi izvor, zatražila da joj se omogući kopija dopisa komore upućenog nadležnom organu za dostavu navedenog rešenja.

Prijatelji sajta